Για την κάλυψη των αναγκών χρηματοδότησης των έργων, η ΖΕΒ έχει συστήσει εξειδικευμένο Τμήμα Χρηματοδοτήσεων για την ανεύρεσή κεφαλαίων και χρηματοδότησης των επενδυτικών αναγκών που υπάρχουν σε όλη την γκάμα των έργων ενεργειακών έργων.

Επιλέξτε μεταξύ RRF και ΕΣΠΑ

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.

RRF

12,7 δισ. ευρώ σε δάνεια από το ΤΑΑ

Η έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούνιο 2021 σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ / Recovery and Resilience Facility – RRF) θα διαθέσει πόρους ύψους 12,7 δισ. ευρώ σε δάνεια με δυνατότητα εκταμίευσης έως τον Αύγουστο του 2026. Με τη στήριξη των επιλέξιμων επενδύσεων, θα δώσει ώθηση στις επιχειρήσεις, έτσι ώστε να γίνουν πιο βιώσιμες, ανθεκτικές και ψηφιακές.

Με ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών για τις  επιχειρήσεις , προσφέρουμε λύσεις  συγχρηματοδότησης με το ΤΑΑ, και βοηθούμε  να υλοποιήσετε τα επενδυτικά σας σχέδιά με το «κλειδί στο χέρι».

Οι προτάσεις πρέπει να πληρούν τα κριτήρια και τις απαιτήσεις που ορίζονται στις οδηγίες της σχετικής πρόσκλησης. Ενδεικτικά :

 • Δαπάνες απόκτησης και χρήσης παγίων
 • Δαπάνες απόκτησης, χρήσης και διαμόρφωσης γηπέδων
 • Κόστη μισθοδοσίας συνδεδεμένα με το επενδυτικό σχέδιο
 • Δαπάνες σχετικές με μετακίνηση (εξοδολόγια), υπηρεσίες τρίτων, αναλώσιμα και λειτουργικά έξοδα
 • Κόστος κεφαλαίου
 • Κεφάλαιο κίνησης
 • Δαπάνες προώθησης και επικοινωνίας

Το Τραπεζικό ίδρυμα θα πρέπει να παρέχει στον πιστοποιημένο ανεξάρτητο ελεγκτή του ΤΑΑ τα αρχικά στοιχεία της αξιολόγησης που διενέργησε σχετικά με το επενδυτικό σχέδιο…

 • Προέγκριση της δανειοδότησης του επενδυτικού σχεδίου από δάνειο του ΤΑΑ όπου θα αναφέρονται οι όροι δανεισμού (ύψος του δανείου, επιτόκιο, περίοδος, περίοδος χάριτος, κλπ)
 • Αναφορά στο συνολικό χρηματοδοτικό σχήμα
 • Πρόσφατη αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας της επιχείρησης
 • Αξιολόγηση των εξασφαλίσεων του επενδυτή
 • Αξιολόγηση βιωσιμότητας κρίνοντας αν η επιχείρηση είναι βιώσιμη, είναι σε λειτουργία και αναμένεται να συνεχίσει τις δραστηριότητες του μελλοντικά

… ο οποίος θα αξιολογεί και θα ελέγχει 5 βασικές παραμέτρους για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας αίτησης

 • Αξιολόγηση ύπαρξης επιλέξιμου επενδυτικού σχεδίου
 • Έλεγχος συμμόρφωσης με την Αρχή Πρόκλησης μη Σημαντικής Βλάβης
 • Υπαγωγή των προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων στις επιλέξιμες δράσεις του RRF
 • Κάλυψη συγκεκριμένων κριτηρίων ανά πυλώνα (Πράσινοι στόχοι, Ψηφιακοί στόχοι, δείκτες καινοτομίας, εξαγωγική δραστηριότητα, υφιστάμενες συνεργασίες)
 • Έλεγχος του επενδυτικού σχεδίου ως προς τη συμβατότητα με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων & έλεγχος σώρευσης

ΕΣΠΑ

Προσεχώς..

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.