Σκοπό του ενεργειακού ελέγχου αποτελεί η δημιουργία λίστας αξιολόγησης απόδοσης δράσεων ενεργειακής εξοικονόμησης (βασισμένη στην πραγματική λειτουργία και ενεργειακή κατανάλωση των εγκαταστάσεων της εταιρείας) ως εργαλείο λήψης σχετικών επενδυτικών αποφάσεων από τους υπευθύνους

Βασικός στόχος της διαδικασίας των ενεργειακών ελέγχων είναι η καταγραφή των ενεργειακών ροών μιας επιχείρησης με τρόπο διαφανή και λειτουργικό προκειμένου να είναι ευκρινείς οι δυνατότητες για εξοικονόμηση ενέργειας με τον πλέον οικονομικά αποδεκτό τρόπο.

Η ΖΕΒ, είναι σε θέση να παρέχει πλήρως όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες για την συμμόρφωση με τις διατάξεις του ν.4342/2015, όπως τροποποιήθηκε από το ν.4843/2021, αλλά επιπλέον διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία, οργάνωση και εμπειρία προκειμένου αυτή η θεσμική υποχρέωση να γίνει μοχλός εξοικονόμησης ενέργειας για την ίδια την επιχείρηση

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.

Στα πλαίσια της εφαρμογής του ν.4342/2015, όπως τροποποιήθηκε από το ν.4843/2021, με τον οποίον εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, όπως αυτή τροποποιείται με την οδηγία 2018/2002/ΕΕ, μπαίνουν κανόνες και διαδικασίες ώστε η χώρα μας να συμβάλλει στην επίτευξη των ενεργειακών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο ενεργειακός έλεγχος πρέπει να βασίζεται σε επικαιροποιημένα λειτουργικά δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας και χαρακτηριστικών φορτίων. Τα δεδομένα αυτά θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον μια πλήρη περίοδο έτους των τελευταίων δύο ετών, να έχουν ποσοτικό χαρακτήρα και ανεκτά επίπεδα μετρητικού σφάλματος, να προκύπτουν από συνεχείς μετρήσεις (και όχι ενδεικτικούς υπολογισμούς) με δυνατότητα ευχερούς αναζήτησης και να απεικονίζουν τη χρονική μεταβολή της κατανάλωσης και του φορτίου.

Ο ενεργειακός έλεγχος θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει λεπτομερή επισκόπηση των χαρακτηριστικών της ενεργειακής κατανάλωσης ενός κτηρίου, μιας βιομηχανικής δραστηριότητας ή εγκατάστασης με αναλυτική περιγραφή του εξοπλισμού, του τρόπου λειτουργίας και των επιμέρους χρήσεων.

Ο ενεργειακός έλεγχος θα πρέπει να καταλήγει σε λίστα προτεινόμενων μέτρων εξοικονόμησης τα οποία θα πρέπει να αξιολογηθούν βάσει ανάλυσης κόστους κύκλου ζωής (LCCA) και όχι με απλή περίοδο αποπληρωμής.

Στην περίπτωση επιχειρήσεων με χαρτοφυλάκιο κτηρίων, οι ενεργειακοί έλεγχοι θα πρέπει να είναι αναλογικοί και αντιπροσωπευτικοί ώστε να δίνουν μια αξιόπιστη εικόνα του συνόλου των κτηρίων

Αντικείμενο του ενεργειακού ελέγχου αποτελεί τουλάχιστον το 90% των συνολικών ενεργειακών καταναλώσεων όλων των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί η υπόχρεη επιχείρηση (ιδιόκτητες ή ενοικιαζόμενες) καθώς και οι εγκαταστάσεις που εκμισθώνονται στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα και σε μη υπόχρεες επιχειρήσεις, εφόσον η ευθύνη συντήρησης και λειτουργίας του κτηρίου παραμένει στην υπόχρεη επιχείρηση.

Σε περίπτωση χαρτοφυλακίου κτηρίων το οποίο μπορεί να ομαδοποιηθεί σε μία ή περισσότερες ομάδες παρόμοιων εγκαταστάσεων αναφορικά με το μέγεθος, το είδος των διεργασιών, τη γεωγραφική θέση και γενικά στοιχεία που επηρεάζουν τις ενεργειακές καταναλώσεις, ο ενεργειακός έλεγχος διενεργείται σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα για κάθε ομάδα ίσο με την τετραγωνική ρίζα των εγκαταστάσεων της ομάδας στρογγυλοποιημένο στον υψηλότερο ακέραιο.

Οι επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ και εφαρμόζουν σύστημα ενεργειακής διαχείρισης πιστοποιημένο από ανεξάρτητο φορέα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 50001, εξαιρούνται από τις απαιτήσεις της παρ. 10 του Ν.4843/2021, υπό τον όρο ότι το εν λόγω σύστημα διαχείρισης περιλαμβάνει ενεργειακό έλεγχο βάσει των ελάχιστων κριτηρίων που ορίζονται στο Παράρτημα VΙ του Ν.4342/2015.

Υπόχρεες επιχειρήσεις του νόμου για να υποβληθούν σε ενεργειακό έλεγχο, είναι μη Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), όπως ορίζονται στον τίτλο Ι του Παραρτήματος της σύστασης 2003/361/ΕΚ. Ανάμεσα τους εντάσσονται επιχειρήσεις που:

α) απασχολούν περισσότερους από 250 εργαζόμενους, ή
β) απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόμενους, αλλά ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού τους υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

Οι προς έλεγχο εγκαταστάσεις χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες ως παρακάτω:

Κατηγορία Α :

 • Κατοικίες
 • Γραφεία & εμπορικά έως 2.000m²
 • Επαγγελματικά εργαστήρια

Κατηγορία B :

 • Γραφεία & εμπορικά πάνω από 2.000m²
 • Λοιπά κτήρια τριτογενή τομέα (όπως σχολικά κτίρια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία)
 • Βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις με συνολική εγκατεστημένη ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 1.000kW
 • Μεταφορικά μέσα

Κατηγορία Γ :

 • Βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις με συνολική εγκατεστημένη ισχύ άνω των 1.000kW

(Παράρτημα VI του Ν.4342/2015)

Φάση 1: Ανάλυση προκαταρκτικών στοιχείων

Σε πρώτη φάση θα συλλεχθούν βασικά στοιχεία των εγκαταστάσεων και των οποίων η παράδοση αποτελεί υποχρέωση του Υπόχρεου Μέρους.

Τα στοιχεία θα αναλυθούν προκαταρκτικά ώστε να εντοπιστούν κρίσιμα σημεία, και να προγραμματιστούν οι αυτοψίες.

Φάση 2: Ενεργειακή αυτοψία

Στη φάση αυτή θα διενεργηθούν αυτοψίες σύμφωνα με τον οδηγό ενεργειακών ελέγχων του υπουργείου περιβάλλοντος και ενέργειας, αλλά και βασισμένοι στην γενικότερη τοποθέτηση για μελλοντική υλοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης.

Κατά την αυτοψία αυτή, θα εντοπιστούν και τα σημεία της εγκατάστασης στα οποία απαιτούνται μετρητικές διατάξεις ή επιπλέον καταγραφές στοιχείων λειτουργίας με σκοπό την πληρέστερη αποτύπωση των ενεργειακών ροών.

Φάση 3: Ανάλυση δεδομένων

Τα προκαταρκτικά στοιχεία και τα στοιχεία των αυτοψιών και οι όποιες ενδεικτικές μετρήσεις θα αναλυθούν προκειμένου να επιμεριστεί η ενεργειακή κατανάλωση στις βασικές χρήσεις και να δημιουργηθεί η καμπύλη κατανάλωσης βάσης.

Παράλληλα θα καθοριστούν τα προτεινόμενα μέτρα εξοικονόμησης και θα εκτιμηθεί η αναμενόμενη εξοικονόμηση που θα επιτευχθεί.

Φάση 4: Σύνταξη έκθεσης ενεργειακού ελέγχου

Η έκθεση ενεργειακού ελέγχου θα περιλαμβάνει:

 • Γενικά στοιχεία της εγκατάστασης και του εξοπλισμού
 • Αποτύπωση των ενεργειακών ροών των εγκαταστάσεων και επιμερισμό των καταναλώσεων ανά χρήση
 • Δημιουργία ενεργειακών δεικτών παρακολούθησης και ανάλυση της ενεργειακής κατάστασης των εγκαταστάσεων
 • Υπολογισμός της καμπύλης κατανάλωσης βάσης με χρήση IPMVP & ASHRAE Guideline 14.
 • Καταγραφή των προτεινόμενων δράσεων και της αναμενόμενης εξοικονόμησης από την εφαρμογή τους
 • Οικονομική αξιολόγηση των προτεινόμενων μέτρων

Η έκθεση αυτή θα αποτελεί το παραδοτέο για υποβολή στην βάση ενεργειακών ελέγχων του υπουργείου περιβάλλοντος και ενέργειας και παράλληλα θα βοηθήσει τη διοίκηση της επιχείρησης για τη λήψη αποφάσεων αναφορικά με την υλοποίηση των προτεινόμενων μέτρων.

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.