Η ZEB ΑΕΕΥ συστάθηκε το 2012 με βάση το θεσμικό πλαίσιο περί Εταιριών Ενεργειακών Υπηρεσιών (Energy Service Companies – ESCO) και αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή υπηρεσιών μελέτης, σχεδιασμού και εγκατάστασης λύσεων ενεργειακής διαχείρισης και εξοικονόμησης σε μη οικιστικά κτίρια.

Η ZEB A.E.E.Y. είναι μία από τις πρώτες Ελληνικές εταιρείες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών (ESCOs).

Πρωτοπόροι στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ) στην εγχώρια αγορά

Διαθέτει εξειδικευμένη ομάδα ενεργειακών μηχανικών, ελεγκτών και αναλυτών στον ενεργειακό σχεδιασμό και διαχείριση ενέργειας κτιρίων

Εξειδίκευση στην ανάπτυξη οικονομοτεχνικών μοντέλων και συμβάσεων ενεργειακής αποδοτικότητας
Εμπειρία στην Εφαρμογή Διεθνών Προτύπων και Πρακτικών Διαχείρισης Ενέργειας (IPMVP)
Πιστοποιημένο προσωπικό με διεθνή εμπειρία στην διαχείριση έργων ESCO

Σταθερά προσανατολισμένοι στη δημιουργία μακρόχρονης αξίας και την αειφόρο ανάπτυξη και με γνώμονα την εμπειρία  μας στη διαχείριση σύνθετων κτιριακών θεμάτων, στην ΖΕΒ Α.Ε.Ε.Υ φιλοδοξούμε να στηρίξουμε την εθνική προσπάθεια για την επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων μέσω των έργων που αναλαμβάνουμε να υλοποιήσουμε, λειτουργώντας παράλληλα συμβουλευτικά στην οργάνωση και εφαρμογή εθνικών προγραμμάτων. Σχεδιάζουμε υπηρεσίες που στοχεύουν στην καλύτερη δυνατή ενεργειακή απόδοση δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας, της χρήσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας και της καλύτερης αξιοποίησης των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων. Προσδιορίζουμε, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτιριακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις (κέλυφος κτιρίου, Η/Μ εγκαταστάσεις & εξοπλισμός, ενεργειακή διαχείριση κ.α) εξασφαλίζοντας παράλληλα τη Χρηματοδότηση των έργων Από Τρίτους (ΧΑΤ). Εγγυούμαστε συγκεκριμένη εξοικονόμηση ενέργειας, σύμφωνα με την οποία αποπληρώνεται το κάθε έργο ξεχωριστά. Με τον τρόπο αυτό, τα προτεινόμενα έργα εξοικονόμησης ενέργειας αποτελούν λύσεις εφικτές για τον τελικό καταναλωτή. Στα πλαίσια των ενεργειακών υπηρεσιών μας παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες Ενεργειακού Συμβούλου, πιστοποιημένες Υπηρεσίες ενεργειακών Ελέγχων & Επιθεωρήσεων, έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), υπηρεσίες Συμβούλου Πιστοποίησης ΙSΟ50001 και περιβαλλοντικών πιστοποιήσεων κτιρίων LEED, BREEAM και WELL. Το έμψυχο δυναμικό της ΖΕΒ περιλαμβάνει μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων με μεγάλη εμπειρία σε μελέτη και κατασκευή κτηρίων και υποδομών και έχει ολοκληρώσει πλήθος έργων, κάποια εκ των οποίων σύνθετα ή ειδικών απαιτήσεων. Διαθέτει δηλαδή μια ομάδα με υψηλή τεχνογνωσία και εξειδίκευση και δυνατότητα για παροχή υπηρεσιών σε οποιοδήποτε τεχνικό έργο.

 • Υπηρεσίες ενεργειακού συμβούλου
 • Υπηρεσίες ενεργειακών ελέγχων
 • Υπηρεσίες δυναμικής αξιολόγησης κτηριακού δυναμικού (benchmarking)
 • Διαδικασίες λειτουργικής παραλαβής (commissioning)
 • Περιβαλλοντική πιστοποίηση κτηρίων (LEED, BREEAM, WELL)
 • Δημιουργία ενεργειακών μοντέλων προσομοίωσης κτηρίων
 • Σχεδιασμός και εγκατάσταση μετρητικών διατάξεων
 • Προμελέτες και μελέτες βιωσιμότητας προτάσεων εξοικονόμησης ενέργειας
 • Μέτρηση και παρακολούθηση έργων εξοικονόμησης με χρήση διεθνών πρωτοκόλλων όπως IPMVP & ASHRAE Guideline 14
 • Χρηματοοικονομικές μελέτες για την ανάλυση του κόστους κύκλου ζωής (LCCA) των προτάσεων εξοικονόμησης και σύνταξη εκθέσεων πολυκριτηριακής αξιολόγησης των μέτρων
 • Σχεδιασμός και αναζήτησης χρηματοδοτικών σχημάτων για την υλοποίηση έργων εξοικονόμησης
 • Επίβλεψη τεχνικών έργων
 • Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων κτηρίων και υποδομών

Η ΖΕΒ έχει λάβει τα παρακάτω βραβεία:

 • 2015 Environmental Awards – Bronze βραβείο: Energy Savings Companies & Consultants
 • 2016 Environmental Awards – Gold βραβείο: Πιστοποίηση Ενεργειακής Απόδοσης IPVMP

Επικοινωνία

Χρειάζεστε βοήθεια;