Οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης (Sustainability – ESG) αποτελούν την ολιστική προσέγγιση παροχής υπηρεσιών της ΖΕΒ προς τις επιχειρήσεις με σκοπό την ενίσχυσή τους σε 3 βασικούς άξονες:

 1. στις δυνατότητες χρηματοδότησής τους,
 2. στην μείωση του κόστους του κεφαλαίου τους,
 3. στην μεγιστοποίηση του ανταγωνιστικού τους  πλεονεκτήματος με την εδραίωση της εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας τους έναντι των πελατών τους, των επενδυτών και όλων των ενδιαφερομένων μερών.

Η ΖΕΒ διαθέτει την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία, ώστε σε συνεργασία με τις διοικήσεις των επιχειρήσεων να δομεί ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης & αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση της απόδοσης της επιχείρησης μέσω ενός ισχυρού & αποτελεσματικού συστήματος δεικτών Key Performance Indicators (KPI’s) των ESG, βασισμένο σε κορυφαία διεθνή πρότυπα.

Η ΖΕΒ θα προβαίνει σε ακριβή και κατάλληλη ανάλυση των δεδομένων & πληροφοριών που θα της παρέχονται, προσφέροντας πρόσβαση σε καινοτόμες ιδέες και λύσεις και θα δομεί ένα αναθεωρημένο σύστημα πολιτικών και διαδικασιών για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων.

Η ΖΕΒ με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες βιώσιμης ανάπτυξης αποτελεί στρατηγικό συνεταίρο των επιχειρήσεων στους τομείς:

 1. Ανάλυση & παρακολούθηση του θεσμικού & κανονιστικού πλαισίου
 2. Πλαίσιο διαχείρισης & ελέγχου κινδύνων
 3. Μεθοδολογία αξιολόγησης δεικτών ESG (Environmental, Social, Governmental)
 4. Γνωστοποίηση στοιχείων κατά EU-SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation)
 5. Αναφορές κλιματικού κινδύνου (Αξιολόγηση κλιματικών κινδύνων – TCFD)
Για να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.

I. Gap Analysis κατά ESG (γενική/τομεακή), σε επίπεδο στρατηγικής & λειτουργίας με καθορισμό στόχων
II. Πρόγραμμα ενημέρωσης & εκπαίδευσης για ESG
III. Ανάπτυξη στρατηγικής, πολιτικών & διαδικασιών ESG
IV. Αξιολόγηση συμμόρφωσης/απόδοσης ESG
V. Εισαγωγή δεικτών απόδοσης κατά ESG, βάσει επιλεγμένου προτύπου & επιχειρηματικού κλάδου
VI. Διαχείριση κινδύνων ESG
VII. Ανάπτυξη εκθέσεων αναφοράς ESG ως μέρος διαχειριστικών ή ετήσιων εκθέσεων
VIII. Αξιολόγηση επενδύσεων κατά ESG

Σε ευθυγράμμιση με τον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 & σύμφωνα με τους Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ (Sustainable Development Goals – SDGs), στη συγκριτική αξιολόγηση των επιχειρήσεων, θα συμπεριλαμβάνονται στο ισοζύγιο οι άυλες επενδύσεις και μια πλήρης – αναλυτική αποτίμηση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν μαζί με τον καταμερισμό των διαθέσιμων κεφαλαίων τους.

Επιβάλλεται στις επιχειρήσεις η επιλογή της μεθόδου της ταξινομίας (taxonomy) για την κατάταξη των οικονομικών της δραστηριοτήτων αλλά και των σχετικών με την βιωσιμότητα επενδύσεων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα συγκριτικής αξιολόγησης της επίδοσής της στην διαδικασία μετάβασης προς την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

 Το πλαίσιο αναφοράς:

 • Αναθεώρηση της Οδηγίας για την Εταιρική Διακυβέρνηση – µετάβαση στη Βιώσιµη Εταιρική Διακυβέρνηση
 • Νέα οδηγία της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισµού της ΕΕ για υποχρεωτική δέουσα επιµέλεια στην αλυσίδα αξίας,  Ταξινοµία στην ΕΕ (EU Taxonomy) για το κλίµα, τη φορολογία και τα ανθρώπινα δικαιώµατα
 • Βιώσιµη χρηµατοδότηση µε βάση τη νέα Οδηγία υποβολής εκθέσεων (SFRD)

Περιβαλλοντική Πιστοποίηση

Η Περιβαλλοντική Πιστοποίηση Κτιρίου είναι μια διαδικασία κατά την οποία αξιολογείται και επιβεβαιώνεται η βιώσιμη απόδοση ενός κτιρίου, και παρέχεται εξασφάλιση ποιότητας.

Τα συστήματα περιβαλλοντικής πιστοποίησης κτιρίων τείνουν να διαμορφώσουν μια νέα περιβαλλοντική κουλτούρα στην αγορά ακινήτων και οικονομίας.

Υποστηρίζουμε με εξειδικευμένες υπηρεσίες για πιστοποίηση μέσω των συστημάτων :

 • LEED Certification
 • BREEΑM
 • WELL

Υποστηρίζουμε μετρήσεις εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέσω του συστήματος Carbon Footprint.

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε σε σχέση με τις Περιβαλλοντικές Πιστοποιήσεις Κτιρίων είναι:

 • Διασφάλιση οργανωμένης και συντονισμένης διαδικασία Περιβαλλοντικής Πιστοποίησης
 • Εκπαίδευση και καθοδήγηση των εμπλεκομένων
 • Συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων ομάδων
 • Συμβουλευτική για τεχνικά, διαδικαστικά και οικονομικά ζητήματα σε όλη την διάρκεια του έργου

Οικονομικά

 • Αύξηση εμπορικής αξίας του ακινήτου και της επιχείρησης
 • Αύξηση πελατών λόγω βελτίωσης των συνθηκών του εσωτερικού χώρου
 • Μείωση λειτουργικών εξόδων κτιρίου και αύξηση αξίας ενεργητικού
 • Βελτίωση παραγωγικότητας των εργαζομένων
 • Αναγνωρισιμότητα κτιρίου

Περιβαλλοντικά

 • Μείωση του οικολογικού και ενεργειακού αποτυπώματος κτιρίου
 • Εξοικονόμηση απαιτούμενης κατανάλωσης ενέργειας και πόσιμου νερού
 • Μείωση αποβλήτων που καταλήγουν στους ΧΥΤΑ
 • Μείωση επιβλαβών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Εταιρική κοινωνική ευθύνη

 • Ενίσχυση τοπικής αγοράς και οικονομίας
 • Βελτίωση της εργασιακής κουλτούρας χρηστών
 • Δημιουργία υγιούς και ασφαλούς εσωτερικού περιβάλλοντος
 • Ενίσχυση εταιρικής εικόνας και περιβαλλοντικής πολιτικής
 • Απόδειξη εταιρικής δέσμευσης για ορθή περιβαλλοντική διαχείριση

Η μέθοδος L.E.E.D (Leadership in Energy and Environmental Design) αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα περιβαλλοντικής πιστοποίησης/αξιολόγησης κτιρίων και οικισμών. Αποτελεί δημιούργημα του U.S.G.B.C -U.S. Green Building Council (Συμβούλιο Πράσινων Κτιρίων των Η.Π.Α.) και άρχισε να εφαρμόζεται πιλοτικά το 1998.

Αποστολή / Φιλοσοφία
Το L.E.E.D. ενθαρρύνει και επιταχύνει την υιοθέτηση πρακτικών για βιώσιμα και πράσινα κτίρια και οικισμούς σε διεθνές επίπεδο μέσω δημιουργίας και εφαρμογής διεθνώς κατανοητών και αποδεκτών κριτηρίων αναφοράς, τα οποία περιλαμβάνουν εφιστάμενα και νέα πρότυπα, εργαλεία και κριτήρια απόδοσης.

Το L.E.E.D. Rating System:

 • Έχει εθελούσια βάση
 • Market – driven
 • Βασίζεται σε κοινές παραδοχές

Υπεροχή της μεθόδου L.E.E.D. σε σχέση με άλλες μεθόδους αξιολόγησης

 • Διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα
 • Μεγάλο εύρος παραμέτρων εξέτασης της βιωσιμότητας του κτιρίου
 • Το κτίριο πρέπει να πληροί ορισμένες ελάχιστες προϋποθέσεις για να ενταχθεί στο σύστημα  αξιολόγησης
 • Ευνοεί την βιώσιμη ανάπτυξη σε πολεοδομικό και περιφερειακό επίπεδο

O Οικοδομικός Κανονισμός (Ν.4067/2012):

 • Αναφέρει την μέθοδο LEED ως διεθνώς αναγνωρισμένη μεθοδολογία περιβαλλοντικής αξιολόγησης
 • Η εξαιρετική περιβαλλοντική απόδοση των κτιρίων τεκμηριώνεται με πιστοποίηση Χρυσού LEED
 • Ένταξη στο προνομιακό καθεστώς των κτιρίων ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης με οφέλη την αύξηση Συντελεστή δόμησης κατά 10%.

Η κλίμακα αξιολόγησης αποτελείται από 4 βαθμίδες

Πιστοποιημένο κτίριο Certified: 40-49 βαθμοί
Ασημένιο Silver: 50-59 βαθμοί
Χρυσό Gold: 60-79 βαθμοί
Πλατινένιο Platinum: 80-100 βαθμοί

Βασικές κατηγορίες παραγόντων

Οι βασικές κατηγορίες/παράγοντες βαθμολόγησης λειτουργιών και χαρακτηριστικών με τις οποίες ασχολείται σε ένα έργο η μέθοδος LEED είναι:

1. Γενική Βιωσιμότητα:
Ενθαρρύνει τις στρατηγικές που ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις στα οικοσυστήματα και τους υδάτινους πόρους.

2. Ορθολογική χρήση υδάτων:
Ενθαρρύνει την έξυπνη χρήση του νερού, μέσα και έξω από το κτίριο, με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης πόσιμου νερού.

3. Ενέργεια και Ατμοσφαιρική Ρύπανση:
Ενθαρρύνει την βέλτιστη ενεργειακή απόδοση κτιρίου μέσω καινοτόμων στρατηγικών.

4. Υλικά και Φυσικοί Πόροι:
Ενθαρρύνει τη χρήση βιώσιμων δομικών υλικών και τη μείωση των αποβλήτων.

5. Περιβαλλοντική ποιότητα εσωτερικού χώρου:
Ενθαρρύνει την βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα και την πρόσβαση σε φυσικό φως και θέα.

Φάση Ι: Εκκίνηση

 • Καθορισμός αναγκών/απαιτήσεων έργου και ιδιοκτήτη
 • Συντονισμός συνεργατών
 • Εγγραφή του έργου στο LEED Online
 • Οργάνωση και εκπαίδευση της ομάδας έργου
 • Εκκίνηση διεκπεραιωτικών διαδικασιών

Φάση IΙ: Σχεδιασμός

 • Ολοκλήρωση σχεδιασμού
 • Συλλογή απαιτούμενων εγγράφων
 • Έλεγχος της σχεδιαστικής μελέτης από GBCI

Φάση IΙΙ: Κατασκευή

 • Ολοκλήρωση κατασκευής
 • Συλλογή απαιτούμενων εγγράφων
 • Έλεγχος της κατασκευής από GBCI

Φάση IV: Πιστοποίηση

 • Εξασφάλιση πλακέτα πιστοποίησης LEED
 • Διεξαγωγή έρευνας χρηστών
 • Εξέταση/ Διερεύνηση για LEED for Existing Buildings: Operation & Maintenance
 • Προσφερόμενες Υπηρεσίες
 • Διασφάλιση οργανωμένης και συντονισμένης διαδικασία Περιβαλλοντικής Πιστοποίησης
 • Εκπαίδευση και καθοδήγηση των εμπλεκομένων
 • Συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων ομάδων
 • Συμβουλευτική για τεχνικά, διαδικαστικά και οικονομικά ζητήματα σε όλη την διάρκεια του έργου
Για να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.